Jak napisać CV?

Najważniejszym dokumentem w procesie rekrutacji jest na chwilę dzisiejszą CV, czyli życiorys.

Opisuje on w formie skrótowej całe doświadczenie oraz kwalifikacje kandydata. Na jego podstawie rekruter podejmuje decyzję o przyjęciu, bądź też odrzuceniu danej kandydatury. Dlatego też warto poświęcić chwilę na stworzenie profesjonalnego i kompletnego CV.

WAŻNE: jeśli nie czuje się Pan na siłach, aby stworzyć swoje CV lub nie wie Pan po prostu od czego zacząć, warto skorzystać z pomocy osób, które się na tym znają. Mogą to być profesjonaliści, lub po prostu znajoma osoba, która napisała już w swoim życiu kilka życiorysów.

Ważne jest, aby CV było w formie tabelarycznej (nieakceptowalna jest "opowieść w formie prozy"!), było skrótowe, ale zawierało jednocześnie wszystkie istotne informacje. CV powinno mieć max. 2-3 strony.

Jakie dane powinne być zawarte w CV?
  • dokładne dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, narodowość, telefon kontaktowy, e-mail, stan cywilny)
  • wykształcenie (rodzaj – podstawowe, średnie, wyższe, nazwa szkoły i miejscowość, wyuczony zawód, uzyskany tytuł, data ukończenia szkoły)
  • kursy/uprawnienia (data uzyskania uprawnień, rodzaj uprawnień np. prawo jazdy kat. B, uprawnienia na koparko-ładowarkę, organ wydający, data ważności uprawnień)
  • doświadczenie zawodowe (nazwy firmy, daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, miejsce pracy np. Warszawa, Niemcy (Berlin), zajmowane stanowisko/rodzaj wykonywanych prac np. cieśla/prace tynkarskie)
  • znajmość języków obcych (jaki język, stopień znajomości - podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany, ewentualnie posiadane certyfikaty)
  • dodatkowe informacje (referencje, gotowość do wyjazdu)
Opisywane doświadczenie zawodowe powinno być udokumentowane świadectwami pracy, umowami zlecenia, o dzieło lub referencjami od pracodawcy/zleceniodawcy. Doświadczenie w ogóle nie udokumentowane może być uwzględnione przez rekrutera, ale nie musi. Istotne jest, by CV było stale uaktualniane o kolejne miejsca pracy, otrzymane referencje, itp.

WAŻNE:  CV MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE KLAUZULE


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych o realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RUBEN-BAU Sp z o. o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że RUBEN-BAU Sp z o. o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RUBEN-BAU Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


WAŻNE: jeśli ma się Pan czym pochwalić - proszę to robić! Bardzo ważne są informacje dotyczące posiadania tytułu mistrza, czeladnika lub referencji od zadowolonych pracodawców. Takie informacje powinny być umieszczone w widocznym miejscu w CV i odpowiednio wyróżnione.

Przy chęci podjęcia pracy zagranicą bardzo ważna jest kwestia znajomości języka obcego. CV musi zawierać obowiązkowo informacje, czy zna Pan języki obce, jakie i w jakim stopniu. Podstawowy podział znajomości języka obejmuje trzy poziomy: podstawowy, średniozaawansowany oraz zaawansowany. Poziom podstawowy to znajomość podstawowych słów i zwrotów (np. liczebników, powitań, narzędzi), poziom średniozaawansowany (komunikatywny) oznacza, że jest Pan w stanie dość swobodnie porozumieć się w danym języku np. z kierownikiem budowy i przekazać polecenia reszcie brygady, poziom zaawansowany to taki, w którym swobodnie porozumiewa się Pan w danym języku na różne tematy bez niczyjej pomocy.

WAŻNE: w ocenie znajomości języka należy być obiektywnym i szczerze ocenić swoje umiejętności językowe. Nie należy też mylić poziomu podstawowego z poziomem komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona na rozmowie kwalifikacyjnej.

CV powinno być kompletne, tzn. że nie wystarczy sama informacja "pracownik budowlany" lub "działalność gospodarcza". Musi być wyszczególnione, czym się Pan dokładnie zajmował i jakie prace wykonywał. Brak takich informacji może spowodować odrzucenie kandydatury, bo nie każdy rekruter musi być dociekliwy i prosić o uzupełnienie brakujących danych.

WAŻNE: jesli aplikuje Pan do pracy do Niemiec CV powinno być sporządzone w języku polskim lub niemieckim. CV w innych językach niż wskazane nie będą rozpatrywane. Jeśli CV jest w języku niemieckim, proszę zwrócić uwagę na to, by nie zawierało błędów i było profesjonalnie przetłumaczone!